ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ФАДО” ЕООД


I. Общи условия

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Фадо" ЕООД, със седалище и адрес на управление бул Кукленско Шосе №12, 4004, Пловдив , вписано в търговския регистър по ф.д. №6829/1994 към Пповдивски съд, БУЛСТАТ/ЕИК BG825305576, данъчен № [●], (наричано по-долу “Доставчик” или “Фадо”), от една страна, и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн fado.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от fado.bg (наричани за краткост Услуги).

Настоящите условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на fado.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

II. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „fado.bg” е уебсайт за електронна търговия- виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

2. „Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва възмездни услуги, представяни от разстояние чрез използването на електронни средства, посредством изрично изявление.

3. „Доставчик” е „Фадо” ЕООД, в качеството му на доставчик на възмездни услуги, предоставяни от разстояние чрез използването на електронни средства въз основа на изрично изявление от страна на Клиент.

4. „Потребителски профил” е обособена част от Сайта, съдържаща информация за Клиента, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от fado.bg. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на стоки от виртуалния магазин на Фадо, възможност за отказ от получаване на информационен бюлетин и др.

5. „Крайна продажна цена” е крайната продажна цена на бройка в български лева, включваща данъка добавена стойност (ДДС), както и всички допълнителни данъци, такси и разноски по доставката на стоката.

6. „Продажна цена” е обявената под всеки артикул цена на бройка в български лева, включваща данък добавена стойност.

7. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

8. „Недобросъвестни действия” са всякакви действия или бездействия, нарушаващи общоприетата Интернет етика или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, като изпращане на непоискани търговски съобщения, изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като нарушение или престъпление по действащото българско законодателство или по друго приложимо право.

III. Предмет

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува във виртуалния му магазин стоки след предварителна онлайн регистрация, отправяне на заявка и заплащане на съответната Крайна продажна цена при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

IV. Права и задължения на Доставчика

1. Задължения на Доставчика

Доставчикът се задължава:

• Да посочи основните характеристики на стоките, които предлага;
• Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
• Да достави в срок заявената за покупка стока;
• Осигурява гаранционно покритие на предлаганите от него стоки съгласно Закона за защита на потребителите. Гаранцията отпада в случаите на повреда, причинена в следствие на неправилно съхранение, поддръжка или експлоатация на закупените продукти, както и при опит за поправка от страна на Клиента и/или друго неоправомощено лице;
• Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
• Да спазва настоящите Общи условия, Интернет етиката, както и правилата на морала и добрите нрави.

2. Права на Доставчика

Доставчикът има право:

• Да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и/или реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и др. В тези случаи Доставчикът се задължава ясно и недвусмислено да осигури разпознаването на съобщението като търговско по смисъла на чл. 5 от Закона за електронната търговия;

• Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително към сайтове, непопадащи в контрола на Доставчика.

V. Права и задължения на Клиента

1. Задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

• Да попълни вярно онлайн регистрационна форма, намираща се в настоящия сайт;
• Да посочи точни и валидни данни относно своята самоличност, адрес за доставка, телефон за контакт, електронен адрес за кореспонденция и др.;
• В случай на промени относно горепосочените лични данни, да актуализира своя Клиентски профил своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпването на съответната промяна;
• Да полага всички грижи, които разумно се налагат с оглед опазване на паролата си, както и да не я прави достояние на трети лица. В случай на направомерен достъп до Клиентския си профил, Клиентът се задължава да уведоми Доставчика незабавно;
• Да не подава фиктивни и/или невалидни заявки;
• Да заплати Крайната продажна цена, включваща съгласно гореспоменатата дефиниция всички данъци, такси, както и разноски по доставката на съответната стока;
• Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката и да получи същата;
• Да не извършва Недобросъвестни действия по смисъла на настоящите Общи условия.

2. Права на Клиента

Клиентът има право:

• На достъп и корекция на въведените лични данни;
• На отказ от заявените за закупуване стоки в следните случаи:
(i) когато доставената стока явно не съответства на заявеното за покупка от Клиента;
(ii) при недостатъци, които не са могли да бъдат установени в момента на доставката, Клиентът може да поиска замяната на закупената от него стока в срок до 48 часа от извършване на доставката;
(iii) при транспортирането стоката е била повредена;
(iv) цената, която Клиентът следва да заплати не съответства на дължимата по договора цена;

3. Право на отказ по Закона за защита на потребителите

Клиент, който е и потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Упражняване на правото на отказ се извършва посредством изпращането до Доставчика на изрично изявление за отказ. В този случай Клиентът се задължава да върне стоката с ненарушена цялост.
Доставчикът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ.

VI. Сключване на договора

1. Информация за предлаганите стоки

Доставчикът е длъжен да публикува на своята интернет страница с адрес www. fado.bg ясно и точно описание на основните характеристики на предлаганите стоки, включително тяхното изображение и Продажната цена с включен ДДС. Преди окончателното потвърждаване на направената заявка, Клиентът получава информация за Крайната продажна цена, включваща и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на стоката. Доставчикът посочва и информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, както и за правата на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната.

2. Заявка за покупка

Клиентът попълва предоставената електронна форма за заявка за закупуване на стоки, след изрично изразено съгласие с настоящите Общи условия, както и въвеждане на валидни потребителско име и парола, точно придържайки се към указаните технически стъпки по сключването на договора.
Техническите стъпки включват следните последователно осъществявани операции:
• Определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на съответния бутон, обозначен срещу стоката;
• Преглед на въведената информация относно желаната стока и посочените данни за Клиента с възможност за нанасяне на корекции;
• Избиране на желания начин на плащане;
• Окончателно обвързващо потвърждаване на направената заявка.

При посочени неверен или неточен адрес за доставка и/или телефон за контакт, заявката се счита за невалидна и Доставчикът не е обвързан от задължение за изпълнение на заявката.


3. Приемане на заявката

3.1 Потвърждение за получаване на заявката

Доставчикът потвърждава получаването на заявката чрез изпращането на електронно съобщение на посочения от Клиента електронен адрес за кореспонденция. В потвърждението за получаване на заявката Доставчикът посочва следната информация: основните характеристики на заявената стока, Продажната цена с включен ДДС, Крайната продажна цена, включваща и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на стоката, информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, както и за правата на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, съгласно чл. 54, ал. 1 във вр. с чл.52, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

В потвърждението Доставчикът посочва още и своето наименование и служебния адрес за изпращането на жалби, правото на Клиента да се откаже от сключения договор, извън горепосочените случаи, условията и начина за упражняване на това право, данни за предоставените гаранции.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща със съдържание, което се попълва от Доставчика или Клиента, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

3.2. Потвърждение за сключване на договора

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента електронен адрес за кореспонденция.

4. Плащане

4.1. Цена

Цените на посочените стоки са за единично количество в български лева с включен ДДС.
В Крайната продажна цена са посочени и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на стоката.

4.2. Начини на плащане

Крайната продажна цена може да бъде заплатена от Клиента по един от следните начини:

• В брой от Клента или от трето лице от името на същия;
• По банков път на посочена от Доставчика сметка.

При заплащане на цената в брой плащането се осъществява едновременно с предаването на стоката и на мястото, където то се извършва.

При заплащане по банков път Доставчикът извършва доставката в срок от 3 работни дни след постъпването на дължимата сума по посочената от него сметка.

5. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 3 работни дни за цялата страна.

Стоката се доставя подходящо опакована с оглед на нейния вид и използвания от Доставчика транспорт.

Когато Доставчикът не може да изпълни задълженията си по сключения договор поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми Клиента и да възстанови платените от последния суми в срок до 30 дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

6. Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите стоката документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VII. Защита на личните данни

1. Лични данни. Събиране, обработване и съхраняване. Цели на използване.

Доставчикът има право да събира, използва и съхранява информация относно своите Клиенти, получена вследствие на регистрацията.
С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът изрично се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по предвидения в настоящите Общи условия и договора, сключен между страните, ред.
Задълженията на Доставчика във връзка с дължимата грижа за защита на личните данни отпада в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили Недобросъвестни действия по смисъла на настоящите Общи условия или са предоставили неверни лични данни.
С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, вкл. по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг.
В тези случаи Клиентът има право да възрази срещу подобно обработване на личните му данни, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените от него адрес или електронен мейл за контакти.

2. Разкриване на информацията

Доставчикът се задължава да не разкрива лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. Ограничаване на отговорността

Доставчикът поддържа информацията в страницата на виртуалния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.
Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди- включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.
Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до виртуалния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.
Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством интернет страницата www.fado.bg.
Доставчикът не е длъжен да наблюдава информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
Той не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на интернет страници и ресурси, станали достъпни чрез поставените на интернет страницата www.fado.bg рекламни банери и/или електронни препратки, доколкото Доставчикът няма обективната възможност и задължение да контролира съответните страници и ресурси.

IX. Заличаване на клиентски профил

Клиентът може по всяко време за поиска от Доставчика заличаване на клиентския му профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.
Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, клиентският профил на Клиента се заличава и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
• преустановяване на дейността на Доставчика;
• прекратяване поддържането на магазина;
• в други предвидени по закон случаи.

X. Разваляне на договора

1. Право на разваляне

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по сключения между страните договор.

2. Обезщетение на Доставчика за претърпени вреди

Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на неизпълнение на задълженията му по сключения мужду тях договор, нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

3. Обезщетение на Клиента за претърпени вреди

Доставчикът е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от него умишлено или при проявена груба небрежност.

XI. Други

1. Допълнителни условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Клиентите. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия, в случаите, в които той е бил оповестен на интернет страницата на Доставчика: www.fado.bg.

При използване на предлаганите от Доставчика услуги Клиентът се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в не са упоменати в настоящите условия.

2. Частична недействителност

В случай, че някоя от клаузите на настоящия договор се окаже или стане недействителна или неприложима, това няма да повлияе на действителността, съответно на приложимостта на останалите клаузи. В този случай недействителната или неприложима клауза се замества от действителни или приложими клаузи, с които ще бъде постигната в максимална степен стопанската цел на договора и действителната воля на страните. Същото важи и за евентуални празнини в договора.

3. Разрешаване на спорове

В случай на възникнали спорове от или във връзка с на настоящите Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.
В случай, че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

4. Приложимо право

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.